诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 周朝饗樂章 忠順


郊廟歌辭 周朝饗樂章 忠順
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 周朝饗樂章 忠順
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'zhou', 'chao', 'xiang', 'le', 'zhang', 'zhong', 'shun']
明君當宁,列辟奉觴 。
['ming', 'jun', 'dang', 'ning', 'lie', 'pi', 'feng', 'shang']

雲容表瑞,日影初長 。
['yun', 'rong', 'biao', 'rui', 'ri', 'ying', 'chu', 'zhang']

衣冠濟濟,鐘磬洋洋 。
['yi', 'guan', 'ji', 'ji', 'zhong', 'qing', 'yang', 'yang']

令儀克盛,嘉會有章 。
['ling', 'yi', 'ke', 'sheng', 'jia', 'hui', 'you', 'zhang']


简体:
郊庙歌辞 周朝飨乐章 忠顺
明君当宁,列辟奉觞 。
云容表瑞,日影初长 。
衣冠济济,钟磬洋洋 。
令仪克盛,嘉会有章 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 周朝饗樂章 忠順