诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 武后明堂樂章 迎送王公


郊廟歌辭 武后明堂樂章 迎送王公
作者: 武則天
朝代:
郊廟歌辭 武后明堂樂章 迎送王公
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'wu', 'hou', 'ming', 'tang', 'le', 'zhang', 'ying', 'song', 'wang', 'gong']
千官肅事,萬國朝宗 。
['qian', 'guan', 'su', 'shi', 'wan', 'guo', 'chao', 'zong']

載延百辟,爰集三宮 。
['zai', 'yan', 'bai', 'pi', 'yuan', 'ji', 'san', 'gong']

君臣德合,魚水斯同 。
['jun', 'chen', 'de', 'he', 'yu', 'shui', 'si', 'tong']

睿圖方永,周曆長隆 。
['rui', 'tu', 'fang', 'yong', 'zhou', 'li', 'zhang', 'long']


简体:
郊庙歌辞 武后明堂乐章 迎送王公
千官肃事,万国朝宗 。
载延百辟,爰集三宫 。
君臣德合,鱼水斯同 。
睿图方永,周历长隆 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 武后明堂樂章 迎送王公