诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 享太廟樂章 延和


郊廟歌辭 享太廟樂章 延和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 享太廟樂章 延和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'yan', 'he']
巍巍累聖,穆穆重光 。
['wei', 'wei', 'lei', 'sheng', 'mu', 'mu', 'chong', 'guang']

奄有區夏,祚啓隆唐 。
['yan', 'you', 'qu', 'xia', 'zuo', 'qi', 'long', 'tang']

百蠻飲澤,萬國來王 。
['bai', 'man', 'yin', 'ze', 'wan', 'guo', 'lai', 'wang']

本枝億載,鼎祚逾長 。
['ben', 'zhi', 'yi', 'zai', 'ding', 'zuo', 'yu', 'zhang']


简体:
郊庙歌辞 享太庙乐章 延和
巍巍累圣,穆穆重光 。
奄有区夏,祚启隆唐 。
百蛮饮泽,万国来王 。
本枝亿载,鼎祚逾长 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 享太廟樂章 延和